ساکم را بسته ام و امده ام لابی و با اینترنت کار می کنم ساعت چهار اخرین جلسه درباره چگونگی سفرمان تشکیل می شود بعد می رویم برای دعا وداع مسجد الحرام. مسافر ماندنی نسیت می ایید که برود و حالا زمان رفتن ما رسیده.

پی نوشت: از همه دوستان عذر می خواهم که در سفر به وبلاگشان سر نزدم زمان دسترسی به اینترنتم محدود بود امیدوارم وقتی رسیدم جبران کنم ما را از دعای خود محروم نکنید تا بعد.

پی نوشت: چند قصه در این سفر پیشامد که سر فرصت برایتان تعریف کنم قیمتها را هم برایتان عرض می کنم تا در سفر به اقتصاد هم ناخنکی زده باشم.