دریا سرش گیج می رود
سر به سخره می ساید
و موجهای کف آلود بر لبش
حال دورش خط بکشید
مثل اینکه دریا هم
غشی بوده است ما نمی دانستیم.