دیروز می خواستم چیزی بنویسم اما چون قول داده ام چیزی در آن مورد ننویسم برای همین یک پست خالی می گذارم و اسمش را بگذارید خود سانسوری.