دیروز وقتی  از سر کار بر می گشتم متوجه یه تابلو شدم. روی تابلو نوشته شده بود "به شهر مقدس رشت شهر فاطمه اوخری خواهر امام رضا خوش آمدید." راستش در تمام عمر که در این شهر زندگی کرده بودم به این فکر نکرده بودم که در شهری مقدس رندگی می کنم راستش با اینکه می دونستم خارامام حرم خواهر امام رضا است ولی به این استدلال نرسیده بودم که خواهر با خواهر فرقی نمی کنه چطور یه خواهر حضرت معصومه است و شهری که حرمش در آن واقع است مقدس هست و یه خواهرم توی شهر ماست و شهر ما مقدس نیست! حالا از این به بعد بگین شعر مقدس رشت. اگه نگفتید با من طرف هستید ها!