با نوشتن پست جشن فارغ التحصیلی تصمیم گرفتم تعدادی از عکسهای دوران دانشجوی ام را در این پست بگذارم.


عکس جشن فارغ التحصیلی: از راست به چپ استاد محمد زاده، استاد ضایی، استاد قاسمی، استاد صدیقی

عکس جشن فارغ التحصیلی: از زاست به چپ استاد دیبایی، استاد بابلیان، استاد جوادی، استاد قاسمی، استاد محمد زاده، استاد طاهری زاده، استاد ضیایی

عکس  جشن فارغ التحصیلی

عکس بچه های کلاس آنالیز دو با استاد قاسمی
عکس کلاس زبان C
عکس کلاس خمهای بیضوی با استاد جانفدا

عکس کلاس جبر خطی با استاد دیبایی
عکس کلاس جابجایی با استاد سزیده
عکس از چپ به راست: استاد استادباشی، استاد بهروش، استاد شمس، استاد عبادیان، استاد سزیده.

عکس کلاس آنالیز حقیقی استاد آقالاری

عکس ریاضی عمومی استاد داودی

عکس کلاس ریاضی عمومی استاد داودی

عکس کلاس آمار استاد جوادی

عکس کلاس نظریه اعداد دکتر دیبایی

عکس کلاس جبر دو دکتر دیبایی

عکس کلاس فرآیندهای تصادفی استاد پاشا

عکس کلاس جبر کاربسته استاد لالی

عکس کلاس ساختمان داده های استاد اشرفی