گفتم عکسها را زود می گذارم این هم عکسها:


عکس سلف سرویس دانشگاه

عکس دانشکده علوم و ادبیات و رابطها آنهاعکسهای دانشکده ادبیات


درخت بید پارک خواهران

نمای بیرونی سالن شماره 1

ساعت خورشیدی


دانشکده علوم

نقاشی های دیواری پشت سالن شماره 1