پنج دقیقه پیش دیدم موبایلم زنگ می خوره شماره آشنا نبود گوشی رو برداشتم یه آقای پشت خط بود خودش رو معرفی کرد که یکی از همکارا توی گروه عمرانه و آشنای یکی از دانشجویان من و التماس دعا برای نمره امتحان داده نشده برای آشنایشان را داشت. واقعا شاخم در آمده بود من تازه امروز سئوال امتحان رو طرح کردم و هنوز امتحانی گرفته نشده که خانوم م. ک رفته پارتی انداخته بنده خدا می گفت یه کمکی بکنید یا می تونم بهش فشار بیارم که درس بخونه. راستش نمی دونم چطور به کسی نمی بینم فشار وارد کنم که درس بخونه! خداییش دانشجو هم دانشجویان قدیم.