من به فردا می اندیشم
به همان فردایی که بعد از امروز می آید
من هنوز منتظرم
شاید فردا مثل امروز نباشد!!!!