در دنیای آدمها گاهی توضیح دادن بعضی کارهای ساده سخته مثلا نمیشه به راحتی بعضی حرفها رو به دیگران گفت. نه مقصودم این نیست که نمی خواهید بگویید منظورم این است که قصد گفتن دارید ولی کلمات مناسب نمی یابی. چون دایره کلمات کوچک است.