امروز روز خوبی داشتم ولی بسیار خسته ام برای همین نوشتن را تعطیل اعلام می کنم تا انشاا... صبح که شد شاید روز دیگری برای گفتن و نوشتن باشد.