دنیا شبیه یک بازی کامپیوتریست که برنامه نویس آن خداوند است. این بازی عجیب با میلیاردها میلیارد شخصیت. که سالیان سال است ادامه دارد. خداوند دقیقا می داند هر انسانی هر انتخابی کند چه اتفاقی برایش می افتد مثل برنامه نویس که می داند که اگر شخصیت بازی در را باز کند پنج دشمن پشت در هستند و به احتمال قوی شخصیت بازی می میرد. اما چه خداوند و چه طراحان بازیهای کامپیوتر جلو اشتباهات را نمی گیرند. خداوند این بازی هوشمندانه را طوری طراحی کرده که لازم نباشد به جای ما فکر کند. بازی عجیب که گاه اشتباهات فاحش ما را بر نمی تابد و مثل همان اشتباه شخصیت بازی که به جای در آزادی در مرگ را انتخاب می کند. خداوند آنقدرها مهربان هست که طی مسیر هزاران راهنما و کاتلوگ برای ما گذاشته که استفاده کنیم. حالا کدوم آدم بینا که بیاد این نشانه ها را ببینید.