دیشب باران قرار با پنجره داشت
روبوسی آبدار با پنجره داشت
یکریز به گوش پنجره پچ پچ کرد 
چک چک، چک چک، ... چکار با پنجره داشت

قیصر امین پور
همیشه آب و هوای اینجا غیر قابل پیش بینی است. شاید من اشتباه می کنم و باید می گفتم "هوای ناحیه ما همیشه بارانیست!" کی فکر می کند در هوای که همه از گرما میگن خدا بیاد رحمتش را نازل کند. بزرگی خدا حد و حسابی ندارد کیست که دریابد!