برای کارم دعا کنید شاید مشکلم زیاد بزرگ نیست اما مشکلم این است که کارم به آدمی برخورده که زبان آدم را خیلی خیلی خوب درک می کند!!! منظور من را می فهیمد خدا کند از شر او به زودی راحت شوم. لطفا دعا یادتون نره!