در هوای گرم تابستان دیدن این عکسها بسیار می چسبد!


عکسهای که از هندوانه ها گرفتم  بیش تر از این حرفها بود ولی چون بلاگر زیاد برای آپلود کردن عکسها همکاری نمی کند همین دوتا عکس رو فقط گذاشتم.