میان باز شدن 
بسته می شود کتاب شما
لغت نامه منظوم حرفهای شما

 کتاب شعر ترا من ورق زدم دیروز
نشسته بود صدای تو بیصدا در آن
چقدر اول اردیبهشت زیبا بود
و یا قشنگ بگوییم 
قشنگ خواندی تو
دوشنبه اول اردیبهشت می آید...
دوشنبه ای که در آن شعر می سرایی تو.

آخر مجوز کتابش را از ارشاد گرفت و می توان امیدوار بود تا چند ماه دیگر کتابش به بازار بیایید. من که فکر می کردم روالش خیلی طولانی تر باشد اما خدا را شکر می تواند همین روزها کتابش را به لیتوگرافی بدهد. 
خیلی خیلی خوشحالم و منتظرم که اولین نسخه کتابش را ببینم یعنی "دوشنبه اول اردیبهشت" را.