این چند روز حرفهایی در اندازه گفتن دارم ولی گفتنم نمی اید. لطف کنید دعا کنید و دعا کردن را فراموش نکنید.
پی نوشت: کتاب مرضیه از زیر چاپ در امد.
بعد نوشت: دیروز الهام اس ام اس زد قبول شده این قبولی نتیجه تلاش و ناامید نشدن بود به او تبریک می گم و برایش بهترین آرزوها را دارم.