می خوام برم کوه ....... شکار آهو
می خوام برم کوه ....... شکار آهو
تفنگ من کو ليلی جان تفنگ من کو
تفنگ من کو ليلی جان تفنگ من کو
امروز مریم و مرضیه با سولماز رفته اند کوه. من نه اینکه حوصله نداشتم نه ولی می ترسیدم کم بیاورم. می دانم گروه نمی ایستد تا من نفسی چاق کنم و با انها هم قدم شوم. اخرین باری که رفتم قلعه رودخان فهمیدم دیگر مثل قبل که مثل بز از کوه بالا می رفتم نیستم اینقدر بندی خانه شده ام که کوه رفتن حتی گل گشت برایم سخت شده! 
از فرصت استفاده می کنیم و من و مامان می رویم تنهایی عیادت سپیده.