این صبح صبح دیگری خواهد بود اگر با نگاه دیگر بنگریم. صبح سه شنبه همه خوش باد!