از دوستان خواهشمندم اگر آدرس مرکز درمانی تخصصی غدد در تهران رو دارند در اختیارم بگذارند پیشاپیش از کمکتون متشکرم.