امروز با الهام صحبت می کردم می گفت دوشنبه دیر سر کلاس رسیده چون راه رو بسته بودند و او ماشین سوراخ و داغون استاد دانشگاهی که ترور شده رو دیده واقعا متاسفم برای جامعه ما که اساتید دانشگاه ها رو ترور می کنند. شاید به نظر احمقانه میاد بین همه آدمهای کوچیک و بزرگ جامعه بیان اساتید دانشگاه رو ترور کنند ولی از دیده دیگه دقیقا اگه می خوای فکری تولید نشه باید فکر رو در ریشه خشک کرد حذف فیزیکی اساتید همون خشکاند فکر با روش ترسه. پشت پرده این ترور هر کسی هست با آگاه بودن مخالفت دارد چیز دیگه ای ندارم که بگم.