دو کلاس ریاضی پیش دارم از هر دو کلاس هفته پیش امتحان گرفتم برگه امتحانی هر دو کلاس را تصحیح کرده ام برای اینکه نامردی نکرده باشم سئوالات را عین هم طرح کرده ام  من یه چیزی می گویم شما یه چیزی می شنوید اگر می خواهید از درستی حرفم با خبر شوید می توانید از مرضیه بپرسید چون دادم صورت سئوالات را مرضیه با خط خوبش بنویسد چند وقتی می رود کلاس خط تحریری و حسابی خوش خط شده و با خودنویس خیلی زیبا می نویسد. 
داشتم می گفتم سئوالات شبیه هم بود ولی یه کلاس حداقل نمره اش شده نه و نیم ولی کلاس دیگر حداکثر نمره اش بود سیزده و نیم نمی دانم مشکل از من است از کلاس است از آموزش دانشگاه است که بعد از یک ماه من را فرستاده سر کلاسی که من سومین مدرسش بودم. هنوز تفاوت در نمره شان را درک نمی کنم اگر درک کردی من را هم روشن کنید.