دیدم بد نیست از نگاه شاعرانه نقشه شهر رشت را ببینم پس با کمی جستجو در دیوان شاعران شعر های زیر را یافتم:

مصلا:
نمی دهند اجازت مرا به سیر و سفر
نسیم باد مصلا و آب رکن آباد
"حافظ"

سبزه میدان:
موزر دوس دانه میرزا مرد میدان بو
نه من نه تو که امه خانه سبزه میدان بو 
"شیون فومنی"


معلم:
همه قبیله من عالمان دین بودند
مرا معلم عشق تو شاعری آموخت
"سعدی"


بیستون:
یکی فرهاد را در بیستون دید
ز وضع بیستونش باز پرسید
"وحشی بافقی "


سعدی:
پای رفتن نماند سعدی را
مرغ عاشق بریده پر باشد 
"سعدی"

 لب آب:
كعبه ام بر لب آب 
كعبه ام زير اقاقي هاست
"سهراب سپهری "

تازه آباد:
نازی بنشین ز تازه آباد بگو
از سردی قبرو عشق برباد بگو
 
"سید رضا اورنگ"

فرهنگ:
میشود ساکن خاک در میخانه‌ی عشق
 هر که از خانه فرهنگ برون می‌آید   
"خواجو"

پپسی :
آخ ......چقدر دور میدان چرخیدن خوبست
چقدر روی پشت بام خوابیدن خوب است
چقدر باغ ملی رفتن خوب است
چقدر مزه پپسی خوب است
چقدر سینمای فردین خوب است
و من چقدر از همه چیزهای خوب خوشم می آید
"فروغ فرخزاد"

فرزانه:
گر از این منزل ویران به سوی خانه روم
دگر آن جا که روم عاقل و فرزانه روم
 "حافظ"

تختی:
این گلیم تیره بختی هاست
خیس خون داغ سهراب و سیاوش ها
روکش تابوت تختی هاست…
"اخوان ثالث"

دانشگاه:
ما عشق را به مدرسه بردیم
در امتداد راهرویی کوتاه 
در یک کتابخانه ی کوچک
بر پله های سنگی دانشگاه
و میله های سرد و فلزی 
گل داد و سبز شد ...  
"قیصر امین پور"

چله خانه
نشانی: چله خانه خوش نشین 
کرایه خانه میدی پس چی هچین
"شیون فومنی"


پی نوشت: تمامی اسامی بالا اسم محلات و خیابانها و چهارراه های شهر رشت است.