عکس نوشت: انگیزه های نشستن این گربه بر بام خانه را نمی دانستم بعد از گرفتن عکس دلایلش را کشف کردم.
_____________________________________________________
* در مازندران به گربه بامشی می گویند.

یک سال قبل در چنین روزی: 
شعر : دیدگاه