دیروز بعد امتحان به عادت مالوف دانشجویان برای التماس دعا پیشم امدند. بگذریم از دانشجویانی که شاغل بودن را بهانه توجیه شده ای برای دریافت نمره ای بیشتر می دانستند و یا دانشجویی که فشار خون بالای مادرش را دلیل درست و حسابی برای ارفاق می دانست. از همه اینها بگذریم در میان دانشجویانم سه مورد از همه بیشتر برایم جالب بود. دو دانشجو که مشکلشان برای درس نخواندن طلاق بود و یکی دیگر ازدواج. یعنی دو طلاق و یک ازدواج فاجعه بار است. شاید بگویید این که دلیل نمی شود طلاق دو برابر ازدواج صورت می گیرد درست اما نمونه گیری از این جامعه کوچک نشان می دهد طلاق در جامعه رایج شده است باید فکر برای ان کرد.