مهر هم آغاز شد از نگاه من پاییز فصل زیبا رنگهاست. هر سال که می گذرد برای من این فصل زیباتر از قبل می شود زیباتر و زیبا تر. الان سالهاست که اول مهر برایم آغاز است از سال 66 که تصمیم گرفتم به مدرسه بروم این روند به جز چند سالی برایم یک آغاز بود آغازی برای تحصیل یا تدریس. 

با تاخیر آغاز ماه مهر را بر مهربانان تبریک می گوییم.