این گلهای درخت مگنولیاست گلهای مشابه آن که سالها در حیاط خانه مان بود پدر آن را کاشت و به خواست مادر حتی موقع تخریب و ساخت خانه باقی ماند امروز دوباره دیدمش کمی آفت زده ولی پا برجا و مقاوم.

پی نوشت: گلها کم عمرند ولی گاهی عمرشان نشانه خوبی برای ماست که زمان را دریابیم.