خسته از خانه تکانی نشسته ام پشت سیستم و دارم تایپ می کنم. بوی بهار داره میاد. امروز خواهر می خواست برود یه نرگس بخره که گل داشته باشه چون پیازهای نرگس من گل نداده بود اما امروز دیدیم که گل کرده ترسید که هووی سرش بیادچشمک.

دیشب هم خونه عمو رفتیم عمو هفته دیگه راهی سفر حجه و ما قبل سفر رفته بودیم ببینیمش.

داشته نوشت2 : انقدر ثروتمندم که سر پناهی دارم که برای عید خانه تکانی می کنم.

داشته نوشت3: انقدر سواد دارم که بتوانم داشته هایم را برایتان بنویسم.