پروپوزالم را برای استاد که فرستادم زنگی به استاد زدم استاد خبر خوبی به من داد گفت تو جلسه چهارشنبه موضوع پایان نامه ام رو تصویب کردند و بعد از تصحیح پرپوزال باید خودم رو برای مرحله بعد برای دفاع از پرپوزال آماده کنم. 

پی نوشت: میشه از شادی های کوچک لذت برد میشه غم های کوچک رو بزرگ نکرد مهم اینه که شاد زندگی کنیم این شاد زندگی کردن رو دریغ نکنیم از خودمون و اطرافیانمون. هدف از این در اون در زدن ما همین شاد زندگی کردنه پس سعی کنیم تلخ نکنیم شادیمون رو. براتون شادی ارزو میکنم.