امروز مهمون داریم خانواده عمو دارن میان و یه جوری پاگشا دختر عمومه (کمی با تاخیر). خب خانواده پدریم جالبند یعنی اینقدر خانوادگی ازدواج می کنند که من موندم از این همه پیوستگی خانوادگی. چند نمونه میگم تا شما هم بدونید بی دلیل نمیگم.

  • عمه ام با برادر عموم ازدواج کرده
  • دختر عمو بزرگه با پسر عمه ام که همچنین پسر عموش هم هست ازدواج کرده.
  • و دختر عمو کوچیکه هم با پسر زن عموم ازدواج کرده.

پی نوشت: من فقط یه عمو دارم.