گول خورد قرار بود دیرتر بیایید ولی زمانه او را زودتر دعوت کرد امیدوارم شکوفه های بهار نارنج در این زمستان حریف سرما شوند و سال بعد گرد و نارنجی مانند خورشید در لحظه های غروب بر درخت نشسته باشند.

قرار هست این شکوفه سال بعد تبدیل شود به این پرتقالهای شیرین.