1- تمام شد اخرین امتحان دوران تحصیلم تمام شد خدا رو شکر این اخرین امتحانم ختم به خیر شد. این هشت ماه که درگیر امتحان جامع بود پر از استرس و اضطراب بود امروز وقتی از خواب بیدار شدم هنوز باورم نمی شد تمام شده و نباید الان به حلقه کراسنر فکر کنم.

2- دیروز و امروز تولد دوتا خواهرهام بود تولدشون مبارک خیلی خوبه ادم دوتا خواهر داشته باشه.