امشب تا دو نصف شب داشتم برگه تصحیح می کردم! حالا  سه شده و خوابم نبرده. گفتم یه چیزی بنویسم بعد برم بخوابم!