خیلی حس شگفت انگیزیست که ادم بیایید کسانی را ببیند که در این دنیای مجازی شناخته است کسانی که قبل از دیدنت افکارت را خوانده اند مثل یک کشف می ماند. دیروز لطف دوستی شامل حالم شد و چند ساعتی با پر چانگیم سرش را به درد اوردم و از دغدغه ها مشترکمان حرف زدیم. خیلی خوشحالم دوستانم از دنیای مجازی وارد دنیای حقیقیم می شوند و برعکس. خدا حفظ و زیادشان کند.