پشت سیستم هستم که گوشیم زنگ می خوره میرم سمتش شماره رو یه نگاهی می اندازم شماره ثابته. مریم زنگ زده سر ظهر هم هست و همیشه یه احوالی از من این موقع می پرسه.

من: جانم.

اونطرف خط: سلام  این شماره رو به من دادن شماره اقای فلانیه.

من: نه.

اونطرف خط: ببخشید.

من: خواهش می کنم خدا حافظ.

یعنی بعد قطع کردن دیدم شماره رو اشتباهی دیدم خنده ام گرفته بود از اون جانم گفتن کشدارم یعنی اون اقای اونطرف طرف خط چه خیالی کرد.نیشخند

احتمالا فکر کرده حتما منتظر بودم به من زنگ بزنه.قهقهه