متاسفانه اولین تصادفم رو کردم خیلی عمیق نبود با یه صاف کاری در اومد خوشبختانه با یک انسان یا جسم متحرک تصادف نکردم شاید مبتدیانه تصادف کردم ولی خوبیش در این بود اولین تصادفم وحشتناک نبود.

این رو اینجا نوشتم تا درس عبرتی برای من بشه که بیشتر از همیشه مواظب باشم رفاه ماشین داشتن دردسرهای خودش رو داره.