امروز رفته بودم برگه هام رو تحویل دانشگاه بدم که موقع برگشت یکی از همکارا من رو رسوند موقع برگشت تعریف می کرد که استاد فلانی رو می بینید امروز اومده بود دانشگاه نمره ها رو بده. یه دانشجویی که روز تحویل پروژه نیومده بود با یه اعلامیه فوت اومده که مادرش مرده و مراسمش همون ساعت و همون روز تحویل پروژه بوده. استاد هم به مسئول اموزش میگه مسئول اموزش هم تماس با خونه دانشجو میگیره تا از کم و کیفت ماجرا با خبر بشه. فکر می کنید کی گوشی رو بر میداره؟ بله مادر دانشجو. بعد که متوجه میشه اموزش و استاد فهمیدن دو پا داشته دوپا دیگه قرض گرفته و فرار. جالب اینکه تو اعلامیه جعلی مادرش رو دکتر و استاد دانشگاه معرفی کرده بود.

پی نوشت: قبلا شنیده بودم پدر بزرگ یا مادربزرگ می کشتند اما این دیگه مکتوب مادر می کشه.