از شب پر گل بازی آلمان و برزیل مامان دلش برای برزیل سوخته الان کنار دست من داره برزیل رو تشویق می کنه و حرص می خوره که چرا دوتا گل خوردن و هر توپی سمت دروازه هلند میره تشویق می کنه که بازیکنهای برزیل گل بکنندش. 

پی نوشت: مامان اصلا فوتبال دوست نداشت. شاهد این گفتارم گفته مامان خطاب به برزیلیها که شما دوازده نفرید اونها هم دوازده نفر هستند.