امروز ماشین رو برداشتم با مرضیه رفتم خرید. خوبیه مرضیه در اینه که گواهینامه نداره برای همین این اعتماد به نفس رو برام اورد که تنهایی بدون کمک معلم رانندگیم یا مریم می تونم رانندگی کنم فقط بدی من در اینه از پارک در اومدن جلو خونه یا پارک کردن جلو خونه خودمون برای من سخته علت اصلیش هم ترس از حرف همسایه هاست و خودم هم می دونم دلیلش همسایه هاست و بس. و گرنه بقیه جاها پارک کردم و مشکلی نداشتم.