امروز خیلی برگه تصحیح کردم می خواستم درباره اشون بنویسم ولی ذهنم خسته است و حوصله ندارم از شاهکارهاشون بنویسم. بعضی برگه ها رو نوشتن تا لبمون خندون کنند.