اول نوشت: دیشب خیلی بازی خوبی در مقابل ارژانتین بازی کردند اصلا چنین توقعی نداشتم  با اینکه گل دقیقه نود را کاری نمی شود کرد. به قول خواهرم اگه گل خوردن ولی از ارزشهاشون کم نشد.

 

دوم نوشت: امروز رفته بودم دانشگاه برگه ها رو بگیرم فکر می کنید به جای صورت سوال جبر خطی عددی صورت سوالات چه درسی رو  برام گذاشته باشند؟

 

سوم نوشت: تابستان شروع شد .