خبر صبحگاهی خوبی که امروز با اون بیدار شدم خبر قبولی در امتحان تیز هوشان محمد بود. واقعیت امر توقع نداشتم محمد قبول بشه چون فقط یه هفته مونده به امتحان بکوب خونده بود. محمد به ما ثابت کرد اگه بخواد می تونه ولی گاهی نمی خواد.