خدا رو شکر سرما خوردگیم بهتر شده. امروز صبح دانشگاه یه جشنی گرفته بود برای روز معلم و فارغ التحصیل دانشجوهای کارشناسی. حس خوبی به این جشن داشتم با اینکه سر تا سر جلسه سخنرانی بود و کسل کننده ولی حس می کردم به این دانشگاه تعلق خاطر دارم.

پی نوشت1: انتهای جشن یه لوح و یه فلش به من هدیه دادن.

پی نوشت2: جالب این بود که یه کلیپ از عکس استادها درست کرده بودن عکس من هم از تو پرونده استخدامیم برداشته بودن عکسم از این اسکنیها بود دو تا خط هم روش بود خندم گرفت از دیدن عکسم.