هستم مریض احوال و پر مشغله و از خودم ناراضی.

پی نوشت: هر کدام از این صفات توضیحات زیادی داشت که حوصله تشریح نداشتم.