داشتیم درباره شلوغی مدرسه و ارامش نداشتن خونه های کنار مدرسه حرف میزدیم بعد مرضیه گفت اره علی من از وقتی اومدم یه روز اداره شما و صدای مدرسه کنار اداره اتون رو از تو اتاقت شنیدم فهمیدم که خونه کنار مدرسه ارامش نداره. 

علی هم در تایید مرضیه گفت راست میگی ها یه ناظم جیغ جیغو داشت ارامش برای ما نزاشته بود. بعد رو کرد به سپیده راستی چرا صداشون امسال کم شده.

سپیده می خنده میگه مدرسه رو که یه سالیه از اونجا بردن اونجا شده پزشک قانونی. همه می زنیم زیر خنده من لابه لای خنده ام میگم علی انتظار داری مرده ها یا ارواحشون صداشون در بیاد.