هورا بعد از سه بار که هی می رفتم نمی تونستم برای ماشین ثبت نام کنم امروز برای بار چهارم رفتم و روی این شرکت خودروسازی رو کم کردم آخرش ثبت نام کردم. برای شروع سال نو اغاز خوبی بود ببینم خدا چی می خواد امسال.

پی نوشت: امشب  میرم گودبای پارتی مریم جون همکار مریم که هفته دیگه میره کانادا تا اونجا زندگی کنه. اسم مریم جون رو محمد روش گذاشته وقتی هنوز مدرسه نمی رفت و این همکار مریم ما مهمون ما بود از اون موقع ما هم تو خونه بهش میگم مریم جون.