دیروز دو از خونه زدیم بیرون و نزدیکیهای شفت ناهار خوردیم  برای عصر رفتیم سمت سیاهمزگی. جالب اینه که تو نفشه چیزی نمونده بود از حوزه استحفاظی گیلان خارج و وارد زنجان بشیم. هوای خیلی خوب بود با اینکه کمی برف از دو روز قبل باقی مونده بود.  سیزده خوبی داشتیم. کوتاه مختصر و جالب و جای بکری رو دیدیم فکر می کنم.

پی نوشت: این برف موجب شده بود از ازدحام جمعیت کم بشه.