عید هم تموم شد و فردا سیزده بدره. امیدوارم فردا وقتی میرید به دامن طبیعت به جنگش نرفته باشید. من هم تو این عید به بعضی کارهام رسید از خودم کامل راضی نبودم ولی ناراضی هم نیستم.سیزده خوبی داشته باشید در کنار خانواده.