بادهای دیشب کار خودشان را کردن تبدیل شدن به اولین برف نود و سه.