زمان می گذرد از اینکه از این دست دادن حسرت نمی خورم تعجب می کنم علت تعجبم در این است که قبلا همیشه حسرت گذشت زمان را می خوردم. 

حس می کنم یا دیگر به این از دست دادنها عادت کرده ام یا شاید چون فکر می کنم به هر چیز می شود خوشبینانه نگاه کرد مثلا بدترین حوادث  را می توان  یک شانس بزرگ در زندگی دید و از هر لحظه زندگی لذت برد و به خاطر یک حادثه بد کام خود را تلخ نکرد و شاید چون این حسها را دارم دیگر حسرت نمی خورم.

در واقع حق با من است و  گذشته زمان  را می شود  به فال نیک گرفت و اینگونه در نظر بگیریم که شاید بعد از این لحظات لحظات بهتری منتظر ما هست.