گاهی ادم می ماند در حکمت خداوند درباره گلم شنیده بودید همان گل باغچه مان که گل کرده بود امروز رفتم تا ببینم در چه حالی است می بینم او از ما مقاوم تر بود و با این سرما دست و پنجه نرم  کرده و هنوز هم بر روی شاخه اش نشسته است. عکسهای گلم را می گذارم گلی که سرما هم بر او کارگر نبود و با برف هم مبارزه کرد.

عکس اول: پنجشنبه 10 بهمن  ساعت 12:30

عکس دوم: دوشنبه 14 بهمن ساعت11:51

عکس سوم: چهارشنبه  16 بهمن ساعت 11:43